5 Mart 2016 Cumartesi

HİÇBİR KURUM KENDİ TEŞKİLAT MENSUPLARINA, "BU KADAR ÖN YARGILI VE PEŞİN HÜKÜMLÜ" YAKLAŞMAMIŞTIR.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ POTANSİYEL SUÇLU DEĞİLLER!..
 ONLARI ÖN YARGI İLE POTANSİYEL SUÇLU OLARAK GÖRMEK ÇOK YANLIŞTIR.
*
HİÇBİR KURUM KENDİ TEŞKİLATI MENSUPLARINA BU KADAR ÖN YARGILI YAKLAŞMAMIŞTIR.
Gümrük Ticaret Bakanlığı Gümrük Müşavirlerini koruması gerekirken, sanki onlardan intikam alır gibi, çok basit olaylarda mesleklerini ellerinden alarak, onları potansiyel suçlu olarak addederek, ekmek paralarını kazanmalarına engel olmamalıdır.
Gümrük Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı hazırlanmış ve İstanbul Gümrük Müşavirleri derneğine gönderilerek, görüş ve düşünceleri istenmiştir.
Aşağıda hazırlanan kanun taslağını okuduğunuzda, siz de bizler gibi şu kanaate ulaşacağınıza eminiz.
Bakanlık diyor ki, sevgili Gümrük Müşavirleri, siz bu mesleği icra etmeyin. Ettiğiniz takdir de, size en ufacık bahane ile ceza veririm ve iki kere cezanın üzerinden de, sizi meslekten atarım. Bir daha bu mesleği yapamazsınız. Emekli aylığınıza da katkıda bulunamazsınız.
Meslekten haksız yere men edilen o kadar çok Gümrük Müşavirleri var ki, suçlandıkları ve haklarında dava açıldığı mahkemelerden beraat etmelerine ve beraat kararlarını da Bakanlığa iletmelerine rağmen, mesleğe döndürülmemekte ve potansiyel suçlu olarak hayatlarını eza ve cefa içerisinde devam ettirmelerine göz yumulmaktadır.
Aşağıda hazırlanmış olan kanun taslağı bu şekilde çıkarıldığı takdirde, artık Gümrük Müşavirlerinin Müşavirlik mesleğini icra edebilmeleri mümkün olamayacaktır.
Burada bir çelişki de mevcuttur.
Taslak metinin Madde 230/A-1. Maddesinde: Müşavirler ve gümrük müşavir yardımcıları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanununun kamu görevlilerine ait hükümleri uyarınca cezalandırılır, denilmektedir.
Bu duruma göre cezalandırılması istenilen Müşavirler hakkında o zaman neden aşağıdaki hükümler konmuştur. TC. Kanununda bu hükümler yoktur. En önemlisi de, Gümrük Müşavirleri serbest meslek mensubudurlar. Memur değildirler. Neden memurlar gibi cezalandırılmaktadırlar. Gümrük Ticaret Bakanlığının çalışan elemanı değillerdir. Bir hata yapmaları halinde T.Ceza Kanununun amir hükümleri uygulanır. Neden memur gibi disiplin cezası verilerek, suçlu olup olmadıkları ispatlanmadan meslekten geçici veya meslekten men cezası verilir, bunu da anlamak mümkün değildir.
EN ÖNEMLİSİ DE NEDEN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNİN "MESLEK ODASI KURMALARINI" ENGELLEMEKTEDİR?
Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Taslağı Hakkında Önemli Duyuru
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü-Gümrük Müşavirleri Dairesi tarafından Derneğimize gönderilen yazıya istinaden Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı taslağının 230/A, 230/B ve Geçici 9 uncu maddeleri ile Geçici 6 inci maddenin kaldırılmasına ilişkin Derneğimiz görüşü istenmiştir.
Söz konusu kanun tasarısı ile ilgili olarak görüş ve önerilerinizi 07 Mart 2016 Pazartesi mesai saati bitimine kadar derneğimize e-posta ya da faks ile göndermenizi önemle rica ederiz.
TASLAK METİN
GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
 Madde 230/A- 1. Müşavirler ve gümrük müşavir yardımcıları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı fiillerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanununun kamu görevlilerine ait hükümleri uyarınca cezalandırılır.
2. Müşavirlik mesleğinin onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlarla görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan ya da görevin gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmayan müşavirler, gümrük müşavir yardımcıları ile stajyerler hakkında, müşavirlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıda tanımlanan disiplin cezaları verilir. a) Uyarma; mesleğin icrasında daha dikkatli davranılması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. b) Kınama; görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. c) Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma; meslekî sıfatı saklı kalmak kaydıyla altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere meslekî faaliyetten alıkoymadır. ç) Meslekten çıkarma; meslek izin/yetki belgesinin veya gümrük müşavir yardımcılığı kimliğinin geri alınarak, mesleği icra etmesine izin verilmemesi ve sicil kaydının silinmesidir.
 3. Gümrüklerde uygulanan mevzuat hükümlerinin ve Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde gerekli özeni göstermemek uyarma cezasına tabidir.
 4. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Mesleki konularda yapılacak sözleşme hükümlerine riayet etmemek, b) Mesleği icabı bilmesi gereken durumlarda yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak, c) Görev sırasında kamu görevlilerine sözlü saldırıda bulunmak, ç) Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan müşterilere, bilerek iş önermek ve diğer meslek mensubu hakkında olumsuz yorumlarda bulunmak, d) Kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri hakkında gerçekdışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak, e) Kullanıcı/erişim kodu ve şifresini maiyetinde çalışan müşavir yardımcısı ve stajyerlere kullandırmak, f) Gümrük müşavirliği şirketinde ortaklığı varken aynı şekilde kurulmuş ikinci bir gümrük müşavirliği şirketine ortak olmak, g) Uyarma cezasını gerektiren fiilin, cezanın verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde tekrar işlenmesi.
5. Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Meslek mensubu olmayanlar ile gümrük müşavirliği mesleğinin icra edilmesini sağlayacak işbirliği ve ortak çalışma ortamı oluşturmak, b) Gerekli tedbirleri almayarak kullanıcı/erişim kodu ve şifresinin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasını sağlamak, c) Görev sırasında kamu görevlilerine fiili saldırıda bulunmak, ç) Gümrük müşaviri ve müşavir yardımcısı olmayan şahısları gümrük müşavirliği şirketine ortak yapmak, d) Dolaylı temsilci sıfatıyla, meslek mensubu olmayan gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların iş yerlerine bağlı olarak açık veya gizli hizmet akdi ile çalışmak, e) Kınama cezasını gerektiren fiilin, cezanın verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde tekrar işlenmesi.
 6. Meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: a) Yedi yıllık dönem içinde iki defa geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırıldıktan sonra bu cezayı gerektiren fiili yeniden işlemek, b) İzin belgesini, kullanıcı/erişim kodu ve şifresini bir başkasına kiraya vermek veya izin belgesini, kullanıcı/erişim kodu ve şifresini devamlı veya geçici olarak üçüncü kişilere kullandırmak, c) Başka gümrük müşavirlerinin ad, unvan ve şifrelerini kullanarak beyanname düzenlemek, ç) Diğer müşavir ve/veya müşavir yardımcıları ile Bakanlık merkez ve taşra personeli hakkında ilgili kuruluşlara asılsız ihbar veya şikâyette bulunmak, d) Affa uğramış, ertelenmiş, hükmün açıklanması geriye bırakılmış veya paraya çevrilmiş olsa dahi Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan suçlardan birinden hüküm giymek.
7. Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.
 8. Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları, uyarma ve kınama cezalarının verildiği tarihten itibaren beş yıl, geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının verildiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra Bakanlığa başvurarak, verilmiş olan cezaların sicil dosyasından silinmesini isteyebilir. Başvurular Bakanlıkça değerlendirilerek sonuçlandırılır. Meslekten çıkarma cezaları sicil dosyasından silinmez.
9. Disiplin Kurulları, önerilen cezayı kabul veya reddedebileceği gibi bir alt disiplin cezasının uygulanmasına da karar verebilir.
10. Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Yetkili disiplin kurulunun on günden az olmamak üzere verdiği süre içinde savunma yapmayanlar, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
11. Disiplin cezaları, fiilin mevzuat hükümlerine aykırılığının gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıl, her halükarda fiilin işlendiği tarihten itibaren beş yıl içinde verilmediği takdirde zamanaşımına uğrar. Ancak, mevzuata aykırı işlem ve eylemlerin aynı zamanda bir adli kovuşturma konusu olması halinde, bu aykırılık için Türk Ceza Kanununda öngörülen zamanaşımı hükümlerine göre disiplin cezası verilir.
12. Uyarma ve kınama cezası yetkili gümrük ve ticaret bölge müdürü, geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası Bakanlık Merkez Disiplin Kurulu, meslekten çıkarma cezası Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilir.
13. Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.
14. Disiplin işlem ve kararına konu teşkil edecek bir eylemden dolayı aynı zamanda ceza mahkemesinde dava açılmış olması disiplin soruşturması açılmasını engellemez. Ceza mahkemesince mahkumiyet kararı verilmesi veya verilmemesi halleri, ayrıca disiplin cezası verilmesini etkilemez.
15. Gümrük Kanununa ve gümrüklerde uygulanan mevzuat hükümlerine aykırı hareketleri tespit edilen gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarının izin belgeleri gümrük ve ticaret başmüfettişleri, gümrük ve ticaret müfettişleri, gümrük ve ticaret müfettiş yardımcıları ile gümrük ve ticaret bölge müdürleri tarafından gerek görülmesi halinde tedbir mahiyetinde geçici olarak alınır ve gümrüklerde iş takip etmelerine izin verilmez. Bu durum, gerekçesi ile birlikte izin belgesinin alınmasını izleyen gün Bakanlığa bildirilir. Bu yöndeki inceleme ve araştırma üç ay içerisinde tamamlanmadığı takdirde, tedbir kendiliğinden kalkar. Bu şekilde izin belgeleri alınanlar hakkında geçici mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verilmesi halinde, tedbir mahiyetinde izin belgelerinin alındığı süre, verilen cezadan mahsup edilir.
16. Mesleğe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya mesleğin ifası sırasında bu şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde, müşavir ve müşavir yardımcılığı izin belgeleri Bakanlık tarafından iptal edilir.
Madde 230/B- 1. Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavı açılmasına ilişkin işlemler Bakanlıkça yürütülür. Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavları Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Kanunun 227 ve 228 inci maddelerinde belirtilen koşulları sınavın açıldığı yılbaşında sağlamış olanlar, o yıl açılan gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına müracaat edebilirler. Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına en fazla üçer kez girilebilir.
Geçici Madde 6 - Kaldırılmıştır.
 Geçici Madde 9- 1. Bu Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca yapılan gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavları, Kanunun 230/B maddesi hükmüne göre yapılacak sınavlarda göz önüne alınır. 2. Bu Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca verilen disiplin cezaları, Kanunun 230/A maddesi uyarınca verilecek disiplin cezalarının uygulanmasında esas alınır. 3. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce işlenen suçlar nedeniyle disiplin cezası önerilen ve Yüksek Disiplin Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu gündeminde bulunan dosyalar 3 ay içinde 4458 sayılı Kanunun bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan geçici 6 ncı maddesinin mülga hükümleri gereğince karara bağlanır. Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce işlenen suçlar hakkında 4458 sayılı Kanunun bu Kanun ile yürürlükten kaldırılan geçici 6 ncı maddesinin mülga hükümleri gereğince işlem yapılır.
MEVCUT METİN
Geçici Madde 6 – Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları çıkarılacak bir kanunla bağlı bulundukları gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü görev alanı itibariyle kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde örgütleninceye kadar aşağıdaki hükümler uygulanır:
 1. 1615 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre kurulan Gümrük Komisyoncuları Dernekleri faaliyetlerine devam eder ve sınav açılması ile izin belgeleri verilmesi işlemleri Gümrük Müsteşarlığınca yürütülür.
a) Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavları Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde her yıl bir kez yapılır.
b) 227 ve 228 inci maddelerde belirtilen koşulları sınavın açıldığı yıl başında sağlamış olanlar,o yıl açılan gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına müracaat edebilirler.
c) Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına en fazla üçer kez girilebilir. 2. Gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan ya da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan meslek mensupları hakkında, gümrük müşavirliği hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıda tanımlanan disiplin cezaları verilir.
 a) Uyarma: Meslek mensubuna mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
 b) Kınama: Meslek mensubuna görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir. c) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma: Mesleki sıfatı saklı kalmak şartıyla altı aydan az,bir yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır.
 d) Meslekten çıkarma: Meslek mensubunun izin belgesinin geri alınarak, bir daha bu mesleği icra etmesine izin verilmemesidir.
3. Mesleki kurallara, mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunanlarla, görevin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunan meslek mensupları hakkında, ilk defasında uyarma, tekrarında ise kınama cezası uygulanır. Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan ya da bu Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunan meslek mensupları için geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır. Sahte belgelere dayanılarak yanlış beyanda bulunulduğunun, ancak bu durumun gümrük müşavirinin bilgisi dışında olduğunun, bununla birlikte, bir araştırma sonucunda gerçek durumun öğrenilebileceğinin Gümrük Müsteşarlığı merkez denetim elemanlarınca rapora bağlandığı durumlarda, ilgili gümrük müşavirine ilk defasında kınama cezası verilir. Bu hususun tekerrür etmesi halinde geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır. 7.1.1932 tarihli ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerine göre kaçakçılık suçundan mahkûmiyet kararı kesinleşen meslek mensuplarına, meslekten çıkarma cezası verilir.
4. Üç yıllık dönem içinde iki veya daha fazla disiplin cezasını gerektiren davranışta bulunan meslek mensubuna, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanabilir. Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren fiili yeniden işleyen meslek mensupları hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanır. Disiplin kurulları bir derece ağır veya bir derece hafif disiplin cezasının uygulanmasına karar verebilirler. Takibat ve hüküm tesisi, disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası uygulanmasına engel değildir.
5. Meslek mensubu hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Yetkili disiplin kurulunun on günden az olmamak üzere verdiği süre içinde savunma yapmayanlar, savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Disiplin cezaları kesinleşme tarihinden itibaren uygulanır.
6. Gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcıları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı fillerinin niteliğine göre Türk Ceza Kanununun Devlet memurlarına ait hükümleri uyarınca cezalandırılır.
7. Disiplin cezaları bir dava sonucuna bağlı olmaksızın mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıl süreyle uygulanmadığı takdirde zamanaşımına uğrar. Mevzuata aykırı işlem ve eylemlerin aynı zamanda bir adli kovuşturma konusu olması halinde, bu aykırılık için Türk Ceza Kanununda öngörülen zamanaşımı hükümlerine göre disiplin cezası verilebilir.
 8. 2 numaralı bentte belirtilen uyarma ve kınama cezası yetkili gümrük başmüdürü, geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası Müsteşarlık Merkez Disiplin Kurulu, meslekten çıkarma cezaları Müsteşarlık Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilir.
9. Bu Kanuna ve gümrüklerde uygulanan mevzuat hükümlerine aykırı hareketleri görülen gümrük müşavirleri ve gümrük müşavir yardımcılarının izin belgeleri gümrük müfettişleri, gümrük müfettiş yardımcıları, kontrolörler, stajyer kontrolörler ve gümrük ve mahafaza başmüdürleri tarafından gerek görülmesi halinde tedbir mahiyetinde geçici olarak alınır ve gümrüklerde iş takip etmelerine izin verilmez. Bu durum, gerekçesiyle birlikte izin belgesinin alınmasını izleyen günde Müsteşarlığa bildirilir. Bu şekilde izin belgeleri alınanlar hakkında geçici mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verilmesi halinde, tedbir mahiyetinde izin belgelerinin alındığı süre verilen cezadan mahsup edilir. 10. Gümrük müşavir derneklerince, gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren ve takvim yılı bazında belirlenen Asgari Ücret Tarifesi, Müsteşarlıkça uygun görülerek onaylanmak suretiyle uygulamaya konulur.