18 Şubat 2014 Salı

İsmail SAPAN (Gümrük Müşaviri)'ın "GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI SAYIN HAYATİ YAZICI" ya açık mektup'u

T.C
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI
SAYIN HAYATİ YAZICI
Sayın Bakanım, Ben Gümrük teşkilatından emekli olup, eski 1615 sayılı Gümrük Kanunundaki amir hükümlere göre de Gümrük Müşavirlik Belgesi almış bulunmaktayım.
Emekli olduktan sonra kurduğum Gümrük Müşavirlik Şirketinde çalışan elemanlar ile mükelleflerin bizleri kullanmaya çalışmaları neticesinde, beyannameyi benim imzalamam ve yasal sorumluluğun tarafımıza yüklenmesi neticesinde Bakanlık Merkez Disiplin Kurulu ve gene Bakanlık Yüksek Disiplin Kurullarınca 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6/4. Maddesine göre Meslekten Çıkarma Cezası ile
Cezalandırıldım.
Tarafıma verilen bu ceza ile Gümrük Müşavirliği belgemin elimden alınması, şirketimin kapanması ve benim gelirimin ortadan kaldırılması ile maddi ve manevi olarak her şeyimi kaybetmeme vesile olmuştur.
Ancak, Bakanlık Disiplin Kurulları, benim gerçekten tarafıma isnat edilen konularda suçlu olup olmadığımın somut delillerle ispatlandığını tespit etmeden bu cezaları tarafıma vermiş ve benim her şeyimi kaybetmeme sebep olmuştur.
Sayın Bakanım; Merkez Disiplin Kurulunun 11.09.2003 tarih ve 2003/73 sayılı kararı ile 1 yıl süre ile geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonuldum.
Ancak, tarafıma disiplin cezası verilen bu suç adli makamlara intikal etmiş ve ben KüçükÇekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava sonucunda Mahkemenin 11.11.2004 tarih ve 2003/436 Esas sayılı kararıyla beraat etmiş bulunmaktayım.
Daha sonra Merkez Disiplin Kurulu tekrar 11.09.2003 tarih ve 2003/58 sayılı kararı ile 1 yıl süre ile geçici olarak mesleki faaliyetten men edilmem hususunda disiplin cezası vermiş ise de, bu karara konu olay nedeniyle Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2002/105 Esas sayılı dosyasıyla dava açılmış, yapılan yargılama sırasında bilirkişi raporu lehime sonuçlanmış benim suçsuzluğum belirtilmiştir.
Tarafıma en ağır Disiplin Cezası 23.01.2004 tarih ve 2004/4 sayılı Yüksek Disiplin Kurulunun meslekten sürekli olarak men kararı ile gelmiştir. Bu kararla artık Gümrük Müşavirlik yapabilmem ortadan kaldırılmış ve ben sanki silah kaçakçılığı veya eroin kaçakçılığı yapıp kaçakçılık kanununa göre yargılanıp hapis cezası almış gibi addedilerek, çok ağır bir şekilde cezalandırılarak yaşam hakkım elimden alınmıştır.
Halbuki, bu karara konu olay nedeniylede hakkımda Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2003/64 Esas, 2005/154 Karar sayılı dosyasıyla dava açılmış, yapılan yargılama sonucunda cezalandırılmam hususunda mahkemece “yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, anlaşılmakla, mesnet suçtan BERAATİNE” denilerek BERAATİME KARAR VERİLMİŞTİR.
SAYIN BAKANIM:
Bir kimseye isnat edilen suç ispatlanmadıkça kişi suçlu addedilemez olduğu sizlerce de bilinmektedir.
Ayrıca: Bununla beraber, ceza yargılaması sonunda suçun unsurlarının oluşmaması ya da suçun o kişi tarafından işlenmediğinin saptanması gerekçesi ile beraat kararı verilmiş ise, bu beraat kararının disiplin cezasına engel olacağı Danıştay içtihatlarında kabul edilmektedir.
SAYIN BAKANIM; tarafıma verilen ve beni maddi ve manevi mağdur eden disiplin cezalarında kusurumun bulunmadığı ilgili mahkemelerin verdiği kararlar ile ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Ben Disiplin Kurulunun beni suçladığı 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Geçici 6/3 maddesinin 2.ci fıkrasında belirtilen, görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan ya da bu kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunduğum hususundaki suçlamalarını emekli bir gümrük memuru ve gümrük müşaviri olarak kabul etmiyorum ve böyle bir husus da yoktur.
SAYIN BAKANIM EN ÖNEMLİ HUSUS İSE İDARE MAHKEMESİNİN BİR MESLEKTAŞIM HUSUSUNDA VERMİŞ OLDUĞU KARARDA ŞU İFADE YER ALMAKTADIR.
“DİĞER TARAFTAN, GÖREVİNİ BAĞIMSIZLIK, TARAFSIZLIK VE DÜRÜSTLÜKLE, YAPMADIĞI VEYA KUSURLU OLARAK YAPTIĞI YA DA BU KANUNDA YER ALAN MESLEĞİN GENEL PRENSİPLERİNE AYKIRI HAREKETTE BULUNDUĞU İLERİ SÜRÜLEN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNİN, GEÇİCİ OLARAK MESLEKİ FAALİYETTEN ALIKOYMA CEZASI İLE CEZALANDIRILABİLMESİ İÇİN, CEZAYI GEREKTİRECEK BU “FİİLLERİN” İŞLENDİĞİNİN SABİT OLMASI, HİÇBİR TEREDDÜTE MAHAL BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE HUKUKEN GEÇERLİ BİLGİ VE BELGELERLE SOMUT OLARAK ORTAYA KONULMASI GEREKMEKTEDİR” DENİLEREK, “ BU HUSUSTA HUKUKEN GEÇERLİ NİTELİKTE SOMUT BİR SAPTAMANIN OLMASI, GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN SADECE BEYANNAMEDE İMZASINDAN DOLAYI BU ŞEKİLDE SUÇ İSNAT EDİLEREK CEZALANDIRILAMAYACAĞI” AÇIKÇA BELİRTİLMİŞ VE
BU HUSUSTA KARAR VERİLMİŞTİR.
SAYIN BAKANIM;
Biz Gümrük Müşavirleri bu şekilde tarafımıza verilen Disiplin Cezaları ile meslekten men edilerek, hiçbir surette ne şirket kurabiliyor, ne de bir şirkete ortak olabiliyor ve de mesleğimiz olan Gümrük Müşavirliğini icra edemeyerek, sanki çok büyük suç işlemişiz ve 4926 sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefetten hapis cezaları almış gibi cezalandırılarak maddi ve manevi olarak büyük mağduriyetler yaşıyor, yasal haklarımız ellerimizden alınıyor.
Biz Gümrük Müşavirlik Belgesini Gümrük Kanununun bizlere tanıdığı haklar nedeniyle Kanuna dayanarak alıyoruz. Bu Gümrük Müşavirlik belgemizin elimizden alınması ise 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6. Maddesine istinaden alınmaktadır. Bu husus da haksız yere bizleri mağdur etmektedir.
Sayın Bakanım; bugüne kadar kimsenin üzerinde durmadığı hukuki bir konuya değinmek istiyorum.
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun geçici 6. Maddesine göre 5 yılda üç kere disiplin cezası alanlar meslekten çıkarılmaktadır. Burada şu hususa dikkat edilmesini arz ediyorum. 5 yılda iki kere disiplin cezası alanlar 5. Yılın sonunda affedilmekte ve ikinci 5 yılda da 2 kere disiplin cezası almalarına hak verilmektedir. Bu da demektir ki, 5 yıl içinde 3 kere ceza alıp, bu beş yıl içinde meslekten men edilenlerinde 5.ci yılın sonunda eğer ki Mahkemelerce Kamu haklarından men edilme gibi bir cezaları yoksa, affedilmeleri ve karnelerinin 5.yılın sonunda iade edilmesi gerekmez mi?
Bana verilen Disiplin cezalarının üzerinden 10 yıla yakın bir zaman geçmiştir. En son verilen disiplin cezasının tarihi 2004 dür. Şimdi ise 2013 yılındayız. Üstelik bana isnat edilen suçlardan da Mahkemelerce herhangi bir ceza tarafıma verilmemiş olup, beraat etmiş bulunmaktayım.
Ayrıca;  Bakanlığın 14.02.2011 tarih ve 3882 sayılı dağıtımlı yazısında: 5607 sayılı kanunun 3.cü maddesinde yer alan kabahatlerden birisini işleyen Gümrük Müşavirleri hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun söz konusu maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezası verilmesinin mümkün olmadığı belirtilmektedir.
Yani 5607 sayılı kanun gereği Müşavirin Kaçakçılık suçundan mahkûmiyet kararı almış olması gerekmektedir.
Ancak hakkımda açılan davaların tamamında kaçakçılıkla ilgili herhangi bir mahkûmiyet kararı verilmemesine rağmen, Yüksek Disiplin Kurulunca Gümrük Müşavirlik belgem iptal edilerek, mesleki faaliyetten men edilmiş bulunmaktayım. Mesleğimi icra edememem nedeniyle, yıllardır maddi ve manevi sıkıntılara düşmüş, olağanüstü mağduriyetler yaşamış bulunmaktayım. Halen de yaşamaktayım.
SAYIN BAKANIM;
YUKARIDA ARZ ETTİĞİM SEBEPLERDEN DOLAYI MESLEKTEN MEN EDİLMEM HUSUSUNDA TARAFIMA VERİLEN YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNUN 23.01.2004 TARİH VE 2004/4 SAYILI KARARININ BAKIRKÖY 1.AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NİN 2003/64 ESAS, 2005/154 KARAR SAYILI DOSYASI İLE TARAFIMA İSNAD EDİLEN SUÇTAN DA BERAAT ETMEM NEDENİYLE SÖZKONUSU DİSİPLİN CEZAMIN KALDIRILARAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİK BELGEMİN TARAFIMA İADESİ HUSUSUNDA İTA AMİRİM OLARAK GEREĞİNE MÜSAADELERİNİZİ SAYGILARIMLA ARZ EDERİM.
ADRES:
Fatih Sultan Mehmet cad.
İlker Yasin İş merkezi No:46
Kat 4 Daire 8 Kavacık-Beykoz
İstanbul.                                                                             İSMAİL SAPAN
                                                                                                                     M/34/1128                          

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder